–— តើអ្នកអាចរស់នៅក្នុងអតីតកាលមួយម៉ោងទៀតដោយរបៀបណា? —
.
នាង ម៉ារី អូខនើ មានបញ្ហាធំជាងអ្វីដែលជាការពិត ដែលនាឡិការបស់នាងបានគាំងនៅម៉ោង ៣ៈ៥៧ នាទី។ នៅពេលនាងយកនាឡិការបស់នាងទៅរកជាងជួសជុលម្នាក់ នាងដឹងថា នាងបានឈ្នះរង្វាន់ដែលជា ឱកាសដើម្បីរស់នៅម្តងទៀត ក្នុងមួយម៉ោងណាមួយនៃជីវិតរបស់នាង។ ប៉ុន្តែវាសនាបានកំណត់ច្បាប់យ៉ាងតឹងរឹង អំពីការត្រលប់ទៅកាន់អតីតកាល រួមទាំងការព្រមានលើការដែលនាងមិនអាចបង្កើតភាពខុសប្លែកនៅក្នុងអតីតកាលបានទេ។ តើម៉ារីអាចដោះស្រាយកំហុសដែលនាងសោកស្តាយបំផុត នៅក្នុងលោកនេះទេ?
.
រឿងខ្លី ជុំវិញប្រធានបទពីទេវកថារបស់ជនជាតិអឺរ៉ុបតំបូង។ ពេលវេលាគឺជាអំណោយ ហើយពេលខ្លះជាឱកាសចុងក្រោយ…” — កវី ដាលី អាមីដេ
.
”រឿងរ៉ាវដែលរំជើបរំជួល និងរំភើប ... ប្រសិនបើយើងមានឱកាសផ្លាស់ប្តូរអតីតកាលរបស់យើង តើយើងនឹងធ្វើវាមែនទេ?” - ការវាយតម្លៃរបស់អ្នកអាន
.
”ទទួលបានឱកាសក្នុងការកែប្រែកំហុសដ៏ធ្ងន់ធ្ងររបស់អ្នក គឺជាឱកាសមួយក្នុងមួយលានដង!” - ការវាយតម្លៃរបស់អ្នកអាន
.
តើមានអ្វីកើតឡើង ប្រសិនបើអ្នកអាចធ្វើវាម្តងទៀតបាន?
.
Khmer, Cambodian, Khmer language, ខ្មែរ, ខ្មែរ, ភាសាខ្មែរ, រវើរវាយ, ការធ្វើដំណើរពេលវេលា, មនោសញ្ចេតនា, មិនធម្មតា
Show more